Expertise
Kwaliteit
Ervaren

BEDRIJFSADVIES

 

Milieu/arbo en veiligheid

ISO 9000

De kwaliteitsnorm ISO 9000 is in 1988 in Nederland ingevoerd. Sinds die tijd is deze norm een aantal keren aangepast, voor het laatst in 2015. De huidige kwaliteitsnorm eist een proactieve opstelling van de ondernemer met betrekking tot het vaststellen van alle belanghebbenden (z.g. stakeholders) en in welke mate zij een kans of bedreiging vormen voor het betreffende bedrijf. Witteman Bedrijfsadvies BV stelt samen met u een analyse op van alle normvereisten aan de hand waarvan het kwaliteitsmanagementsysteem verder wordt ontwikkeld. Voorafgaande aan de audits van de certificerende instelling kunnen wij de interne audits met u opstellen en een directiebeoordeling uitvoeren waarin het kwaliteitsmanagementsysteem wordt geëvalueerd.

VCA

Veel opdrachtgevers, met name in de bouw, eisen van hun onderaannemers en toeleveranciers dat deze voldoen aan de veiligheidsvereisten volgens de veiligheidschecklist VCA * of ** (afhankelijk van de omvang van de onderneming). Witteman Bedrijfsadvies BV stelt vast aan welke eisen u dient te voldoen en hoe dit in uw organisatie kan worden geïmplementeerd. Voorafgaande aan de audit van de certificerende instelling wordt er nog een laatste check uitgevoerd om verrassingen te voorkomen.

ISO 14000

Dat bedrijven aantoonbaar aandacht besteden aan het voorkomen van onnodige milieubelasting behoeft nauwelijks extra aandacht. Om dit ook voor derden aantoonbaar te maken kan gekozen worden voor het invoeren van het milieumanagementsysteem volgens de ISO 14000. Hierin staat omschreven welke milieu-kritische onderdelen voor het bedrijf van toepassing zijn en op welke wijze de beheersing plaatsvindt met betrekking tot het voorkomen van onnodige milieubelasting. Vanaf het opstellen van het milieu-beleid, de milieu-doelstellingen als het invoeren van procedures en het monitoren van de effectiviteit van de maatregelen worden door ons met u ontwikkeld en gedocumenteerd.

Schoonmaakmakelaar

Medio jaren 90 werd vanuit de Europese wet- en regelgeving de verplichting opgelegd dat bij (schoonmaak) aanbestedingen met een zekere omvang waarbij overheidsgeld is betrokken, dat deze aanbesteding open moet staan voor alle bedrijven van de EU (Europese Unie). In dezelfde periode startte een aantal bemiddelingsbureaus die zich aanboden om schoonmaakaanbestedingen voor opdrachtgevers te verzorgen. Niet alle bureaus hielden zich hierbij aan het bevorderen van eerlijke concurrentie in de schoonmaakbranche. Witteman Bedrijfsadvies BV stond met een aantal andere organisatie- en adviesbureaus aan de wieg van de opleiding tot schoonmaakmakelaar. Ton Witteman (dga van Witteman Bedrijfsadvies BV) was een van de eerste beëdigde schoonmaakmakelaars. Deze beëdiging geeft een garantie voor de deskundigheid en transparantie waarmee aanbestedingen door ons worden begeleid.

Veiligheidsdeskundige

Beheersing werk gerelateerde risico’s

Veilig werken staat omschreven in de Arbowet. Deze Arbowet is voor werkgevers en werknemers van toepassing. Niemand krijgt bij het uitvoeren van zijn of haar werk graag een ongeluk. Toch gebeurt dit dagelijks. Als HVK (hoger veiligheidskundige) is Ton Witteman in staat om met u een analyse te maken van alle risicodragende handelingen en op welke wijze de beheersing hiervan dient plaats te vinden om ongevallen te voorkomen. In een Risico-inventarisatie en -evaluatie (ook weer een wettelijke verplichting voor ieder bedrijf) wordt vastgesteld om welke handelingen het gaat en wat de gevaren of risico’s het gaat. Vervolgens wordt in een Plan van Aanpak (PvA) omschreven hoe de beheersing van de werk gerelateerde risico’s moet plaatsvinden. Uiteraard hoort een periodieke evaluatie bij een goede veiligheidsbeheersing. Als HVK is Ton Witteman ook ingeschreven in het register van de landelijke vereniging van veiligheidskundigen.

Vertrouwenspersoon

In steeds meer cao’s wordt opgenomen dat bedrijven dienen te beschikken over een deskundige en onafhankelijke vertrouwenspersoon. Sinds 2018 is Ton Witteman opgeleid tot vertrouwenspersoon en heeft zich verplicht om ieder kwartaal de intervisie bijeenkomst bij te wonen zoals deze worden georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV). Als vertrouwenspersoon ben ik gedurende werktijd te allen tijde telefonisch bereikbaar. Mocht een werknemer/-ster zich onheus bejegend voelen in de werkomgeving dan kan hij/zij contact met mij opnemen. Samen wordt dan vastgesteld wat het probleem is en hoe dit moet worden opgelost. Jaarlijks wordt er door ons, desgewenst, een geanonimiseerde samenvatting opgesteld van onze werkzaamheden als vertrouwenspersoon binnen de organisatie, ten behoeve van de Ondernemingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging.